گزارش تصویری از اقدامات پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی جوی آب در کوچه های ستایش ۴ تا ۶ توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات