سم پاشی دفنگاه زباله سراوان با هدف جلوگیری از ازدیاد حشرات

سم پاشی دفنگاه زباله سراوان با هدف جلوگیری از ازدیاد حشرات با سموم استاندارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به انجام پروژه بهسازی دفنگاه سراوان، سم پاشی دفنگاه نیز جهت کنترل جمعیت حشرات انجام می گیرد.

محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان در همین رابطه اضهار داشت: با عنایت به فصل زاد و ولد حشرات، یکى از اقدامات موثر این حوزه کنترل حشرات خصوصا مگس بوده که باعث آسیب هاى بهداشتى و متعاقبا مسائل و مشکلات اجتماعى در منطقه می شود لذا پیشگیری از طغیان جمعیت مگس ها و از بین بردن لارو آن با سمپاشى مستمر و با سموم استاندارد و مورد تایید مراکز نظارتى انجام می گیرد.
  نظرات