تعمیر و بهسازی مخازن پسماند

تعمیر و بهسازی مخازن پسماند در منطقه سه شهرداری رشت به انجام رسید.

  نظرات