جمع آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت توسط شرکت طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای

  نظرات