گزارش عملکرد AVL پیمانکار پسماندخشک منطقه پنج شهرداری رشت

تصاویر AVL
تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت توسط شرکت زیست پژوهان نانو سازه در هفته ای که گذشت.
شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماند های خشک جمع آوری شده در منزل یا محل کار اقدام نمایند.

 

  نظرات