بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی دفنگاه زباله سراوان

بازدید مستمر از دفنگاه زباله ادامه دارد.
بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در دفنگاه، توسط تیم مدیریتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی با همراهی حراست و معاون پردازش و دفع پسماند های سازمان از فعالیت های در دست اقدام در دفنگاه زباله بازدید نمود.
وی از روند پیشرفت ساخت حوضچه جمع آوری شیرابه با استفاده از لایه های ژئوممبران، آخرین اقدامات اجرایی در زمینه دیواره سازی و بهسازی محل دفن و بررسی فعالیت های صورت گرفته و کارکرد تصفیه خانه شیرابه بازدید نمود.
پروژه بهسازی لندفیل سراوان از مصوبات سفر رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی بوده که تا کنون از پیشرفت بسیار محسوسی برخوردار است.
  نظرات