رفت وروب پاکسازی خیابانهای و کوچه های در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب، پاکسازی و تنظیف محله کیژده و پل جانبازان و بلوار مدرس در محدوده منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات