پاکسازی زباله و چمن زنی در حاشیه رودخانه گوهر رود در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

پاکسازی زباله و چمن زنی در حاشیه رودخانه گوهر رود و توتونکاران در محدوده منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از کلیه شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه ها خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات