شستشوی و رفت و روب و تنظیف پل باستانی شعار در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

شستشو و رفت و روب و تنظیف پل باستانی شعار(صابرین ) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات