رفت و روب، لایروبی کانیوو و جمع آوری ضایعات دربلوار مدرس واقع در منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب، لایروبی کانیوو و جمع آوری ضایعات و سنگ در بلوار شهید مدرس توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات