رفت و روب و تنظیف پل جانبازان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پل جانبازان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات