شستشوی مکانیزه جداول در منطقه سه شهرداری رشت

شستشوی مکانیزه جداول در منطقه سه توسط نیروهای رفت و روب سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات