تعمیر مخازن فلزی جمع آوری زباله در منطقه سه شهرداری رشت

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات