پاکسازی و تنظیف چاهچه و منهول های خروج آب سطحی در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

پاکسازی و تنظیف چاهچه و منهول های خروج آب سطحی در بلوار خرمشهر منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات