رفت و روب و کف تراشی در خیابان رسالت در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و کف تراشی در خیابان رسالت و میدان شهدای رسانه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات