جلسه توجیهی ریاست سازمان با مدیران شرکت های رفت و روب ، ناظرین مناطق و سرکارگران شهرداری رشت

جلسه توجیهی ریاست سازمان با مدیران شرکت ها، ناظرین مناطق و سرکارگران رفت و روب شهر برگزار شد.
ارتقا وضعیت رفت و روب و تنظیف رشت مطالبه مردم است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به ابلاغ رسمی فهرست بها و تنظیم قراردادهای رفت و روب بر اساس ابلاغیه لازم الاجرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جلسه توجیهی ریاست سازمان با مدیران و ناظرین شرکت ها، ناظرین مناطق و سرکارگران رفت و روب شیفت های مختلف برگزار شد.
علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به نقاط قوت و ضعف تنظیف شهر گفت : در سال گذشته از منابع شهرداری رشت ۳۰۹ میلیارد تومان هزینه رفت و روب شده است که انتظار به حق مدیریت شهری و مردم ارتقا و افزایش کیفیت کار در سال جاری است.
مقصودی با بیان اینکه قرارداد جدید بر اساس فهرست بهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم شده است گفت : سرکارگران در خط مقدم تنظیف شهر بوده و بهبود عملکرد را از همه شما به ویژه سرکارگران انتظار داریم.
وی با بیان اینکه نظافت شهر رشت در حال حاضر رضایت مندی شهروندان را تامین نکرده است گفت : این وضعیت در سال جاری باید تغییر کند و بر اساس فهرست بها و تنظیم صورتجلسه توسط ناظرین مبالغ به شرکت ها پرداخت می شود لذا باید دقت بیشتری در انجام وظایف صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پاکبانان مهندسین بهداشت این شهر هستند افزود : کلیه ملزومات لازم از جمله البسه، دستکش، چکمه، بارانی و… به کلیه نیروها تحویل می گردد گفت : سرکارگران موظف اند بر نیروهای تحت امر خود در استفاده از البسه نظارت نموده و هر گونه نقص را از طریق سلسله مراتب کتبا گزارش نمایند.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان اینکه کلیه جاروب های مکانیزه و جدول شور باید در مناطق پنجگانه فعالیت نمایند نسبت به نگهداری اموال و مخازن تاکیدات لازم را بیان داشت.
این گزارش می افزاید شهر رشت دارای ۹۱۵ پاکبان است که در مناطق پنجگانه و نواحی پانزده گانه شهرداری رشت نسبت به جمع آوری پسماند و رفت و روب شهر خدمت می نمایند.
  نظرات