رفت و روب و پاکسازی خیابانها در منطقه یک شهرداری رشت

کف تراشی ،رفت و روب و پاکسازی در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات