شستشوی مکانیزه جداول در بلوار شهید انصاری واقع منطقه سه شهرداری رشت

شستشوی مکانیزه جداول در بلوار شهید انصاری منطقه سه توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات