جمع آوری پسماندهای حجیم در منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری ضایعات توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در منطقه سه انجام شد.
از کلیه شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات