جمع آوری زباله های حجیم در ناحیه یک منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری ضایعات و پسماند در ناحیه یک منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از کلیه شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات