جمع آوری پسماند و ضایعات در خیابان شالیزار واقع در منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند و ضایعات در خیابان شالیزار منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات