رفت و روب و پاکسازی جوی آب و تنظیف پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

رفت و روب و پاکسازی جوی آب و تنظیف پیاده راه فرهنگی و گردشگری توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات