جمع آوری پسماندتر در بلوار شهید مدرس واقع منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند تر در مقابل میدان میوه و تره بار آزادی در بلوار شهید مدرس منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات