هرس گیاهان، کف تراشی، رفت و روب و تنظیف خیابان از دخانیات الی باقرالعلوم

هرس گیاهان، کف تراشی، رفت و روب و تنظیف خیابان از دخانیات الی باقرالعلوم ۲ توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات