کف تراشی وجمع آوری ضایعات در خیابان عرفان

کف تراشی، هرس گیاهان، جمع آوری ضایعات رفت و روب و پاکسازی زباله در خیابان عرفان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات