جمع آوری ضایعات در محدوده ناحیه یک منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری ضایعات در محدوده ناحیه یک منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات