شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شیون فومنی در منطقه چهار شهرداری رشت

شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در بلوار شیون فومنی در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات