شستشوی مکانیزه مخازن جمع آوری پسماند در منطقه پنج شهرداری رشت

شستشوی مکانیزه مخازن جمع آوری پسماند در منطقه پنج توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات