هرس چمن و گیاهان از دخانیات الی خیابان توحید

هرس چمن و گیاهان از دخانیات و خیابان توحید بسمت اسدآبادی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات