رفت روب و کف تراشی در بلوار سرچشمه واقع در منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و کف تراشی در بلوار سرچشمه منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات