تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه شهرداری رشت

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به نیاز مخازن به تعمیرات و نوسازی، هر یک از مخازن مستقر در سطح شهر در صورت وجود ایراد توسط پیمانکاران سازمان تعمیر و بهسازی می گردند.
از شهروندان محترم به دلیل کمبود مخازن در سطح شهر پوزش خواسته و امیدواریم با حمل زباله تا مخازن موجود و عدم رهاسازی آن در معابر به پاکبانان و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت را در انجام وظایف بهتر یاری رسانند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات