جمع آوری پسماند خشک از ایستگاه پارک میخک واقع در منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از ایستگاه پارک میخک در بلوار شهید افتخاری توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛جهت سهولت شهروندان محترم، شش ایستگاه ثابت علاوه بر پانزده دستگاه خودرو که اقدام به گشت زنی و دریافت پسماند خشک از درب منازل شهروندان در نواحی پانزده گانه شهرداری رشت می نمایند جانمایی گردیده است تا بدین ترتیب نسبت به دریافت پسماند های خشک تفکیک شده شهروندان گرامی اقدام نمایند.
امید است مردم خوب، فهیم و با فرهنگ شهر رشت در انجام تفکیک از مبدا و تحویل پسماند خشک همکاری موثری داشته و پسماند های تر را نیز  صرفا شب ها تا ساعت ٢٢ در مخازن قرار دهند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات