جمع آوری پسماندهای حجیم در خیابان امام رضا(ع) واقع در منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری ضایعات و پسماند حجیم در خیابان امام رضا (ع) منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات