جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو شهر رشت توسط شرکت طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات