جمع آوری پسماند خشک در منطقه سه شهر رشت توسط شرکت طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات