پاکسازی زباله،تنظیف محیط و حذف علف های هرز در منطقه چهار شهر رشت

پاکسازی زباله،تنظیف محیط و حذف علف های هرز در منطقه چهار شهر رشت به نشانی بلوار لاکان، شانزده متری سمیه، شهرک فجر، کوچه های دوازده و سیزده فروردین و کوچه های حافظ به سمت شهدای سلیمانداراب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.

  نظرات