پیام محیط زیستی

لازمه داشتن حیات سالم، آب، خاک و هوای با کیفیت مناسب؛ انجام مسؤولیت اجتماعی هر یک از ما نسبت به محیط زیست است.


حفاظت از محیط زیست یعنی تداوم سلامت کرۀ زمین.

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.