علی بهارمست (رئیس) 

    مرتضی عاطفی (مدیرعامل و عضو)              

    پویا شهشهانی  ( عضو ) 

    علیرضا پنداشته( عضو )

    نیره هادی پور (عضو)

 

 

اضافه کردن نظر