در آغاز سال 84 سازمان بازیافت با اهداف مدیریت سیستمهای جمع آوری، حمل، تخلیه، دفع، تبدیل و بازیافت بهداشتی زباله ها و نخاله  و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی شبکه های دفع آبهای سطحی شهر و ضایعات و دورریزهای تولیدی در شهر اعم از خانگی، اداری، صنفی و تجاری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و غیره از طریق تهیه طرح جامع بهداشت شهری و برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی و سازماندهی و هماهنگی و نظارت و کنترل امور فوق در سطح شهر، هماهنگ با سایر مراجع مسئول در امر بهداشت شروع بکار نمود و در بهمن ماه 87 به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تغییر نام یافت و شرح وظایفی که در اساس نامه سازمان بر عهده داشت نیز مورد تغییر قرار گرفت.

اضافه کردن نظر