آموزش چهره به چهره شهروندان در زمینه طرح تفکیک از مبداء پسماند خشک ، توسط گروههای مردم نهاد و با مدیریت و نظارت سازمان مدیریت پسماند شهرداری به زودی در سطح شهر  رشت شروع می شود.

آموزشگران با همراه داشتن کارت شناسایی، ضمن تحویل بروشور و کیسه های مخصوص پسماند خشک ، توضیحاتی پیرامون تفکیک و جداسازی، نگهداری، آبکشی و فشرده سازی پسماندهای خشک، زمان جمع آوری را به خانواده ها ارائه می نمایند.

در مجموع قرار است در سطح شهر 204000 خانوار تحت پوشش طرح تفکیک از مبداء قرار گیرد .جمع آوری پسماندهای خشک محلات تحت پوشش در هفته یک بار طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام می شود. خودروی جمع آوری با نواخت یک آهنگ خاص حضور خود را اعلام و ساکنین، پسماندهای خشک را به مأمورین تحویل  می دهند و در ازای تحویل کیسه ضایعات یک کیسه جدید تحویل می گیرند.

 

ردیف

نام شرکت مجری طرح تفکیک از مبداء

نام گروه مردم نهاد مجری آموزش تفکیک از مبداء

محدوده اجراء

1

تولم گستر ماهان

سرزمین  ایده آل ما

منطقه یک

2

گیلان شمال کاسپین

همیاران سلامت روان اجتماعی گیلان

منطقه دو

3

تولم گستر ماهان

همیاران سلامت روان اجتماعی گیلان

منطقه سه

4

نیکوی شهر

جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان

منطقه چهار

5

گیلان شمال کاسپین

جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان

منطقه پنج

 

نشست هماهنگی با پیمانکاران طرح تفکیک از مبداء

 

 

اضافه کردن نظر