سازمان‌ مدیریت پسماند شهرداری رشت  در اجرای بخشی از وظایف خود در حوزه  نظارت بر عملکرد پیمانکاران رفت و روب شهری ، نرم افزار هوشمند نظارت  بر عملکرد پیمانکاران رفت و روب  طراحی نمود. هدف از اين سامانه نظارت بهينه،‌ مستمر و موثر بر انجام وظايف پيمانكاران خدمات شهري بوده و  امكان ثبت و ويرايش اطلا عات پايه ، تنظیم صورت وضعیت و جرایم تخلفات پیمانکاران رفت و روب  و کاهش هزینه ها از ویژگیهای کارکردی نرم افزار می باشد.

 

از طريق اين سيستم مي توان گزارش روزانه، ماهانه و فصلي را استخراج کرد، ضمن آنکه امکان مقايسه و رتبه بندي گزارش ها نيز با اين سيستم ميسر مي شود.با راه اندازي اين سيستم نظارتي هر گزارشي که از سوي ناظر وارد سيستم شود،  قابل رويت بوده و دقت در گزارشها را افزایش می دهد.

با استقرار سامانه هوشمند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری، در هر منطقه یک نفر ناظر مقیم وجود دارد که پس از بازدید منطقه چنانچه قصوری از طرف پیمانکار در اجراي هر یک از مفاد قرارداد وجود داشته باشد آن را از طریق نرم افزار بصورت هوشمند به سازمان ارسال می دارد.

در ضمن این نرم افزار برای اولین بار در استان طراحی گردیده و در حوزه کشوری نیز جزء استانهای انگشت شمار در این زمینه می باشد.

 

 

Type the text here

اضافه کردن نظر