توزیع کیسه های پسماند مخصوص خودرو به مناسبت روز طبیعت

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز های 10 و 11 فروردین به مناسبت روز طبیعت ، با هدف نهادینه کردن فرهنگ جلوگیری از بیرون انداختن زباله از خودرو، کیسه های پسماند مخصوص خودرو  را بین  پرسنل واحدهای مختلف ادارات شهر رشت توزیع نمود.

           

 

اضافه کردن نظر