گزارش تصویری روز دوم و سوم نخستین جشنواره مجسمه های بازیافتی شهر رشت

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

اضافه کردن نظر