گزارش تصویری پاکسازی مشارکتی سازمان مدیریت پسماند و موسسه سرزمین ایده آل ما

حاشیه رودخانه پارک توحید گلسار

جمعه 12 تیر 94

 

 

 

اضافه کردن نظر