سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در یک اقدام فرهنگی به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ تفکیک از مبداء و با هدف حفاظت از خاك و جلوگيري از تخريب و آلودگي­هاي محيط زيست  با مشارکت موسسه مردم نهاد سرزمین ایده آل ما، در ساعت 9 صبح روز جمعه 12 تیر ماه، نسبت به پاکسازی حریم رودخانه پارک توحید گلسار رشت اقدام نمود.  

 

گفتنی است این برنامه با مشارکت و حضور چشمگیر شهروندان برگزار گردید. 

اضافه کردن نظر