گزارش تصویری

طرح پاکسازی محیط زیست و جمع آوری زباله با مشارکت زندانیان زندان مرکزی رشت

ساحل حاجی بکنده

27 مرداد 94

                       

اضافه کردن نظر