جداول مکانی و زمانهای اجرای گروه سوم نمایشی:

برنامه زمانی اجرای نمایش "گاو" آقای مژدهی و نمایش "یک فریم از زندگی" خانم خانزاده

در روزهای 1 و 2 دی ماه

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر