Type the title here

جداول مکانی و زمانهای اجرای گروه سوم نمایشی:

برنامه زمانی اجرای نمایش "رود پیر،زیر تیغ" آقای قربانی و نمایش "آقای زباله" آقای زباله

در روزهای 3 و 5 دی ماه

 

اضافه کردن نظر