گزارش تصویری اجرای نمایشهای کمپین نمایشی شهر پاک در روز رشت

12 دی