شهرداری رشت که مدت سه ماه است قرارداد زباله سوز را برای حل مشکل زباله با برگزاری مناقصه با شرکت TTSبه امضا رسانده، با توجه به وجود ابهاماتی در فرایند قرارداد جلسه ای در روز یکشنبه 2 آذرماه 1392 در شورای شهر با حضور ریاست شورا، رئیس و نائب رئیس کمیسیون بهداشت شورا، مدیر زیست توده سازمان انرژی های نو، نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سرپرست شهرداری رشت،

مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری گیلان  و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و سایر مدیران داخلی شهرداری مرتبط با موضوع و نمایندگان شرکت TTSبرگزار شد.

در این جلسه آقای اسماعیلی نماینده شرکت TTSکل فرایند و شیوه فعالیت را تشریح و توضیح دادند و در ادامه سؤالات و نظرات حاضرین گفته شد.

نمایندگان سازمان انرژی های نو و سازمان شهرداری ها نیز دغدغه های قبلی و تصمیمات گرفته شده را اعلام و نگرانی ها و سؤالات خود را مطرح نمودند.

* در پایان مقرر شد شهرداری رشت تصمیمات خود را در خصوص چگونگی و مقدار تحویل زباله به شرکت مشخص و اعلام کند. 

 

 

 

اضافه کردن نظر